การโด๊ปคืออะไร

การโด๊ปโดยทั่วไปจะเข้าใจกันว่าการโด๊ปคือการใช้สารต้องห้ามเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วการละเมิดกฎการต่อต้านสารต้องห้ามข้ออื่นๆ ก็จัดว่าเป็นการโด๊ปเช่นกัน
 

การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประกอบด้วย 10 ข้อ ดังนี้..
 

 
01

ตรวจพบ

สารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดของนักกีฬา

02

การใช้

หรือพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม

03

ปฏิเสธ

หรือไม่มาให้เก็บตัวอย่างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร

04

ละเมิด

ข้อกำหนด การแจ้งที่อยู่นักกีฬา (whereabouts)

05

แทรกแซง

หรือการพยายามแทรกแซงกระบวนการในการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

06

ครอบครอง

สารต้องห้าม

07

การค้า

สารต้องห้ามหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวิธีการต้องห้าม

08

การให้

สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามแก่นักกีฬา

09

สนับสนุน

ส่งเสริมให้นักกีฬาใช้สารต้องห้าม

10

เกี่ยวข้อง

กับบุคคลที่สนับสนุนการใช้สารต้องห้าม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง