ประวัติความเป็นมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย


       การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2531 ณ จังหวัดสงขลา โดยส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในต่างประเทศ จนถึง ปี พ.ศ.2540 การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้ส่งตรวจสารต้องห้ามที่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้นยังได้ออกระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความยุติธรรม และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาหรือสารที่ผิดปกติกับนักกีฬา และได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เรื่อยมา

 

เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา


            เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานสากลทางการกีฬาที่องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti Doping Agency : WADA) เป็นผู้กำหนด รัฐบาลไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

         พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 มีขึ้นเพื่อสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพ และจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่ใช้สารต้องห้าม รวมทั้งให้การคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา สอดคล้องกับคำประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา และส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระดับนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆด้วย...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง