ผลที่จะตามมาจากการใช้สารต้องห้าม

01

ผลเสียต่อนักกีฬาที่โด๊ป

เนื่องจากสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามทำให้เกิดความเสี่ยงที่รุนแรงต่อนักกีฬา การโด๊ปจึงสร้างความเสี่ยงต่อกีฬา

02

ผลเสียต่อนักกีฬาที่ไม่โด๊ป

เมื่อนักกีฬาโด๊ป พวกเขาได้ส่งผ่านแรงกดดันไปยังนักกีฬาคนอื่นๆ ที่ตั้งใจจะแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์

 
03

ผลเสียต่อสังคม

การโด๊ปเป็นการส่งผ่านข้อความว่าการโกงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เป็นการบอกว่านักกีฬาสามารถหันไป  พึ่งสารหรือยาเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้ และเนื่องจากนักกีฬาเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชน พฤติกรรม  ของ นักกีฬาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนเหล่านั้น

 

04

การคอร์รัปชั่นทางการกีฬา

การโด๊ปเป็นการส่งผ่านข้อความว่าการโกงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เป็นการบอกว่านักกีฬาสามารถหันไปพึ่งสารหรือยาเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้ และเนื่องจากนักกีฬาเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชน พฤติกรรมของนักกีฬาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนเหล่านั้น

 
05

การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์

การโด๊ปเป็นอันตรายต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ การโด๊ปทำให้ร่างกายของนักกีฬากลายเป็นสิ่งของ สิ่งของที่สามารถควบคุม เปลี่ยนแปลง จัดการ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ นี่คือการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของนักกีฬา เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่า ร่างกายที่ถูกใช้ไปในการแข่งขันกีฬา มีความสำคัญน้อยกว่าตัวกีฬาเอง    การใช้ร่างกายของนักกีฬาให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทำให้สัมพันธภาพของกีฬาถดถอย กีฬาเป็นสิ่งที่มีเพื่อผู้คน ถูกเล่นโดยผู้คน และนำความสุขมาให้แก่ผู้คน การโด๊ป เปลี่ยนร่างกาย เปลี่ยนผู้คน ให้เป็นแค่สิ่งของที่ใช้ในกีฬา    การแข่งขันกีฬาควรเป็นการแข่งขันระหว่างคน ไม่ใช่เครื่องจักร การปฏิบัติต่อคนให้กลายเป็นเครื่องจักรเป็นการลดทอนพื้นฐานเบื้องต้นของความสนุกสนานในกีฬา..

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง