หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

งานตรวจสารต้องห้าม

(เก็บตัวอย่าง เคลื่อนย้าย ส่งห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจสอบ)

งานนิติการสารต้องห้ามทางการกีฬา

(ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการวินิจฉัย พิจารณาโทษ การอุทธรณ์ และมาตรการการลงโทษ)

งานเลขานุการสารต้องห้ามทางการกีฬา

(งานธุรการ ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้ามทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)

งานวิชาการสารต้องห้ามทางการกีฬา

(บริการทางวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริม การอบรมความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามแก่นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง