เอกสารเผยแพร่

2020 DCAT Annaul ReportTHA

2020 DCAT Annaul ReportTHA

ATHLETE GUIDE 2020

ATHLETE GUIDE ความรู้สารต้องห้าม 2020

prohibited 2020

prohibited 2020

TUE (Therapeutic Use Exemption)

What is TUE and how to use it ?

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบและการประกาศ

ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้

ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห...

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง