เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห...

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้

ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบและการประกาศ

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2562

TUE (Therapeutic Use Exemption)

What is TUE and how to use it ?

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง