สคสก. (DCAT) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555
รายละเอียด      การโด๊ป (Doping) คือการละเมิดกฎการต่อต้านสารต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งจากทั้งหมด 10 ข้อ
รายละเอียด      ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
รายละเอียด      เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม TUE, เอกสารยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้
รายละเอียด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง