Speak Up Program


SPEAK UP
 

เป็นโครงการที่ใช้แจ้งเบาะแสพฤติกรรมการใช้สารต้องห้าม การซื้อขายสารต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา บุคคลที่สนับสนุนนักกีฬา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักกีฬา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักกีฬาที่เล่นกีฬาด้วยความถูกต้อง ใสสะอาด ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ไม่หวังดี โดยการใช้สารต้องห้ามเพื่อการแข่งขัน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์วงการกีฬาของประเทศไทยให้เกิดความเสียหายในอนาคต

หมายเหตุ : **ข้อมูลของผู้แจ้ง จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ

แจ้งเบาะแส


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง