เอกสารเผยแพร่

รายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปี 2562

เอกสารสำหรับการตรวจสอบรายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามทางการกีฬา

Athlete Guide

Athlete Guide

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2562

รายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี 2562

รายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี 2562

TUE (Therapeutic Use Exemption)

What is TUE and how to use it ?

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

แผ่นพับอันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง